VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Sociální pedagogika - více specializací (N0111A190010)

Studijní program: Sociální pedagogika (N0111A190010)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: Pedagogické

Náplň programu/oboru:
Specializace Projektování a management, Výchovné poradenství. Cílem studia je vybavit absolventy teoretickými znalostmi z oblasti pedagogiky, psychologie, sociologie, práva, filozofie, teorie řízení a metodologie, psychosociálními a komunikačními dovednostmi, schopnostmi organizovat, tedy tak, aby získali potřebné kompetence pro samostatnou výchovnou, projektovou, řídící a výzkumnou činnost v oblasti sociální pedagogiky. Ve specializaci Projektování a management bude kladen navíc důraz na: rozvoj kompetencí pro práci s dětmi a mládeží ve volném čase a pro práci s dalšími sociálními skupinami. Bude schopen u těchto cílových skupin rozvíjet jejich osobnost, podporovat je ve vytváření hodnot, postojů, ve zdravém životním stylu a v hledání smyslu života v souladu s hodnotami zdůrazňovanými v křesťanské tradici. Dále pak bude vybaven kompetencemi pro vytváření preventivních a intervenčních programů pro děti a mládež a pro děti a mládež v riziku, pro samostatné plánování aktivit a vytváření nových sociálně-výchovných strategií u všech výše uvedených sociálních skupin. V neposlední řadě by pak měl mít znalosti a dovednosti potřebné pro vedení lidí i organizací; měl by být schopen provádět analýzu potřeb a umět hledat finanční zdroje v rámci plánu rozvoje služeb a realizace projektů. Ve specializaci Výchovné poradenství bude kladen navíc důraz na přípravu pro edukační práci směřující k pozitivnímu rozvoji osobnosti dětí, mládeže, příp. mladých dospělých, bude se podílet na správném formování jejich postojů a hodnotové orientace, a participovat na utváření pozitivních sociálních vztahů dospívajících jako klíčového elementu úspěšné socializace, zdravého životního stylu a utváření vlastní sociální identity. Cílovou skupinou přitom budou jak děti z intaktní populace, pouze s dílčí okolností ohrožující zdravý vývoj jejich osobnosti a pozitivní socializaci, tak z velké části klienti ze sociálně znevýhodněného prostředí, příslušníci etnických a dalších minorit, jedinci se specifickými sociálními potřebami, dospívající v kritické životní situaci či extrémní skupiny dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných. Příprava bude směřovat k rozvoji profilu absolventa ve dvou rovinách - jedna cílí na sociálně výchovnou práci směřující k podpoře pozitivní socializace a předcházení vzniku a rozvoji rizikových faktorů limitujících úspěšnost socializace; druhá se zaměřuje na intervenční sociálně pedagogickou činnost, směřující ke schopnosti diagnostikovat problém, nabídnout podporu a poradenství, koordinovat odbornou pomoc a aktivně se podílet na eliminaci ohrožujících fenoménů v životě dospívajícího s cílem jeho úspěšné socializace, příp. resocializace.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.12.2021


Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 4.12.2020, 16.1.2021

Den otevřených dveří, poznámka: 4. 12. 2020, 16. 1. 2021

Obsah přijímaček:
Změna 2020: on-line testování 14. 6., 15. - 20. 6. ústní a talentové zkoušky pro programy Logopedie, HK/VT se zaměřením na vzdělávání, Muzikoterapie. Původně: Součástí přijímací zkoušky je ve všech studijních programech (s výjimkou navazujících magisterských a doktorských studijních programů) test studijních předpokladů. Podá-li uchazeč na Pedagogické fakultě UP přihlášku na více programů, absolvuje v daném roce test pouze jednou. Jeho výsledky se započítávají ke všem přihláškám na programy, pro které je TSP součástí přijímací zkoušky. Test je složen ze 60 otázek, ze čtyř nabídnutých odpovědí je vždy jedna správná. Za každou správnou odpověď získá uchazeč jeden bod, za nesprávné odpovědi či nezodpovězené otázky se body neodečítají. Maximální délka trvání testu je 60 minut. Uchazeč testem prokazuje své kompetence a předpoklady pro vysokoškolské studium na Pedagogické fakultě UP: úroveň myšlení a usuzování, základní orientaci ve všeobecných znalostech ze společenskovědní tematiky a kulturní přehled, kompetence komunikativní (v českém jazyce) a základy počítačové gramotnosti. Na některé obory je předmětem přijímací zkoušky i oborový test, talentová zkouška nebo ústní zkouška. Tyto zkoušky se konají zpravidla tentýž den jako TSP. Podrobnosti a možnosti prominutí https://www.pdf.upol.cz/uchazec/prijimaci-rizeni/. Navazující magisterské, cizojazyčné a doktorské studium informace na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. změna 14. 6. on-line testování, 15. - 20. 6. ústní a talentové zkoušky pro programy Logopedie, HK/VT se zaměřením na vzdělávání, Muzikoterapie. On-line testy nanečisto 30. 5. 2020. Navazující magisterské a doktorské studium informace na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 15. března 2020. Navazující magisterské, cizojazyčné a doktorské studium informace na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru
Sociální pedagogikaPedagogická fakultaUniverzita Palackého v OlomouciPorovnat

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
Telefon: 585 635 010
Fax: 585 231 400
Web: http://www.pdf.upol.cz/
E-mail: libuse.lysakova@upol.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.

Koleje: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/ubytovani/

Menza: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/stravovani/


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit