VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Rozhovor: Co chybí maturantům?

článek rozhovor co chybí maturantům leden 2013

Co chybí maturantům? Jaká je úroveň absolventů středních škol? Na čem by měli zapracovat? Co by nemělo chybět v připravované reformě vysokých škol? Jak by měli studenti volit obor studia nebo budoucího zaměstnavatele?

Zeptali jsme se čtyř odborníků - zastoupení v rozhovoru má praxe, reprezentanti soukromých vysokých škol, z toho jedna zahraniční, a také veřejná vysoká škola.

Koho jsme se ptali:

Zástupce praxe:

Ing. Gabriela Šimšová (GŠ) pracuje na pozici HR managera ÚJV Řež, a. s., před tím působila jako Senior Consultant v Dieter Strametz & Partner Praha s.r.o. a HR Specialist v T-Mobile Czech Republic a.s. ÚJV Řež, a. s. je společnost, který zabezpečuje v tuzemském i mezinárodním měřítku inženýrskou, projekční, analytickou a vědeckou podporu, při provozu a nové výstavbě energetických a jaderných zařízení. Zabývá se poskytováním komplexních a systémových vědecko výzkumných služeb zejména v oblasti využití jaderné energie a zdrojů ionizujícího záření. A je mimo jiné i odbornou autoritou a propagátorem v oblasti jaderné energetiky

Zástupce soukromé vysoké školy:

Radek Řechka (RŘ) je předsedou představenstva Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky (VŠMIE) je soukromou vysokou školou neuniverzitního typu. VŠMIE má akreditovaný bakalářský studijní program Ekonomika a management s prezenční i kombinovanou formou studia v oborech Aplikovaná informatika a Manažerská ekonomika a bakalářský studijní program Právní specializace s prezenční a kombinovanou formou studia v oborech Právo v podnikání a Právo ve veřejné správě.

Zástupce zahraniční soukromé vysoké školy:

Andreas Antonopoulos, M.Eng., MBA, Ph.D. (AA) zastává roli rektora University of New York in Prague. UNYP
nabízí akreditované bakalářské a magisterské programy v anglickém jazyce. Jejími partnery jsou prestižní mezinárodní univerzity ve Spojených státech i v Evropě.

Zástupce veřejné vysoké školy:

Prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. (JH) je rektorem Univerzity Hradec Králové. Tato univerzita je mladou vysokou školou se čtyřmi fakultami, jedním ústavem a více než devíti tisíci studenty. Fakulta informatiky a managementu, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Přírodovědecká fakulta a Ústav sociální práce zajišťují v rámci tří desítek studijních programů přibližně sto oborů v bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia.

 

 

Jaká je podle Vašeho názoru výstupní úroveň a připravenost maturantů pro praxi nebo další studium? Zdá se Vám subjektivně stejná jako v minulých letech, roste, nebo klesá?

GŠ: Dalo by se říct, že se otevírají nůžky mezi dvěma skupinami absolventů. Mezi uchazeči o zaměstnání se objevuje řada velmi kvalitních kandidátů s relevantními znalostmi oboru a jazyka a chutí na sobě dále pracovat. Na druhou stranu je zde velká skupina těch, kteří studiu moc nedali, a raději by dalších pár let zůstali ve škole studovat cokoli, jen aby se nemuseli ještě aktivně zapojit do pracovního procesu. Je škoda, že se zejména studenti středních škol technických oborů rozhodují místo vstupu do praxe pro pokračování studia v oborech humanitních a ekonomických. Samozřejmě rozumím jejich touze po vyšším vzdělání, ale přicházíme tak o potenciální odborníky - techniky, které nejen my, opravdu potřebujeme a můžeme jim nabídnout zajímavou perspektivu do budoucna.
 
RŘ: I přes „zprovoznění“ státních maturit jsou vstupní znalosti na vysoké škole každým rokem horší a horší. Nejedná se o výjimky, ale o obecný trend, který sledujeme již několik let. Možná to je i způsobeno tím, že na vysokou školu se hlásí téměř automaticky každý středoškolák, ale právě proto by maturitní zkouška měla být zárukou základních znalostí pro vstup na vysokoškolské pole.
 
AA: Maturanti mají slabší matematické dovednosti, než tomu bylo v minulosti. V přímém důsledku těchto nedostatků jsou začátky vysokoškolských studií pro tyto maturanty těžší. Alespoň do té chvíle, dokud se jim formou doučování a další vysokoškolské podpory nedostane potřebných znalostí. Pokročilá uživatelská znalost internetu a jeho aplikací, kterou jsme u maturantů zaznamenali, je na druhou stranu velkou výhodou. Vybavenost anglického jazyka je také o něco lepší než v minulosti, ale stále není na srovnatelné úrovni s mnoha jinými zeměmi EU.
 
JH: Hodnotit připravenost maturantů pro praxi mohou objektivně pouze jejich zaměstnavatele, ale i když Vaši otázku zúžíme pouze na připravenost ke studiu na vysoké škole, není možné odpovědět zcela obecně. Mezi středními školami jsou obrovské rozdíly, které jsou dané nejen typem školy a z toho vyplývajícím důrazem na všeobecné či odborné vzdělávání, nýbrž také velké rozdíly v kvalitě škol stejného typu a zaměření. Jsou školy, jejichž kvalita je nezpochybnitelná, a současně i školy, jejichž absolventi zažívají u přijímacích zkoušek velké zklamání, protože měli až do tohoto okamžiku pocit, že jejich střední škola je připravila dobře.
 

Co maturantům z Vašeho hlediska chybí a na čem by měli zapracovat?

GŠ: Jednoznačně znalost jazyka. Jazyková úroveň je vysoce nedostatečná a absolventi nejen středních, ale i vysokých škol jsou v cizích řečech nejistí. Na trhu práce je to pak zbytečně diskvalifikuje.
 
RŘ: Když odhlédnu od extrémů, kdy některým studentům chcete vysvětlit elasticitu nabídky a poptávky a přitom oni bojují s výpočtem procent a úroků, tak by se měli obecně zaměřit na aplikaci poznatků do praxe, do normálního života. Jinými slovy řečeno, není nic platné, že umějí z paměti odříkat Archimédův zákon, když jim pak stejně pivo přeteče ze sklenice, když do něj hodí panáka zelené.
 
AA: V poslední době jsme u maturantů zaznamenali zhoršení v matematice a kvantitativních dovednostech, což je oblast, v níž býval region střední a východní Evropy tradičně silný. Tyto dovednosti by měly být stabilizovány, resp. naopak, nedostačující kvantitativní znalosti by měly mít vliv na kvalifikační požadavky přijetí maturantů na vysoké školy. Na druhou stranu, znalost nových technologií, internetu či různých online aplikací můžeme hodnotit jako pozitivní jev, který může být využit s novými vzdělávacími technikami.
 
JH: Ve srovnání se zahraničím mám pocit, že naši maturanti stále ještě mají problém prezentovat sami sebe a svůj projekt v cizím jazyce, obhájit si svůj názor v debatě a prosadit se, ale na straně druhé i spolupracovat v rámci týmu. Dobrou službu v tomto směru odvádějí všechny oborové olympiády, soutěže SOČ, Amavet a další. Celému školství by prospělo, kdyby účast středoškoláků v těchto kláních bylo mnohem masovější.
 

Jak se podle Vás vyvíjí spolupráce vysokých škol a zaměstnavatelů, co by se mělo zlepšit a jak?

GŠ: V současné době cítíme snahu vysokých škol více provázat své obory s praxí a nabídnout studentům také studijní programy, které zaměstnavatelé potřebují. Je to pouze začátek, ale velmi žádoucí. Doufáme, že to povede k efektivnějšímu nastavení celého procesu vzdělávání a ve finále budou vysoké i střední školy vychovávat a vzdělávat takové absolventy, kteří najdou uplatnění v oboru.
 
RŘ: Myslím, že v současné době „krize“ má mnoho zaměstnavatelů jiné, existenční problémy, než se věnovat spolupráci s vysokými školami, zvláště pokud z toho nemají přímý finanční zisk. Proto je spíše na školách samotných, aby i bez firem udržely krok ve výuce se současným vývojem. Aby už neučily zastaralého věci, ale přeorientovaly se na nové postupy a technologie.
 
AA: Naše univerzita vždy soustředila svou korporátní spolupráci s partnery z průmyslového odvětví. Základním kamenem našich vzdělávacích programů je příprava absolventů pro zaměstnanost v regionu. Bez povšimnutí nezůstává, že mnoho dalších univerzit začalo věnovat větší pozornost tomuto významu. Proto některé vysoké školy začaly upravovat své vzdělávací programy tak, aby lépe vyhovovaly tomuto rozsahu. V této oblasti je ještě mnoho práce, zejména s přihlédnutím k potřebám v průmyslu. V užším pojetí pak hovoříme o zlepšování dovedností a praktických znalostí, v teoretické rovině I v rovině kritického myšlení, znalosti cizích jazyků, zejména pak angličtiny.
 
JH: Spolupráce vysokých škol a zaměstnavatelů je často kritizována, ale z pohledu Univerzity Hradec Králové rozhodně nevypadá nijak zle. Na každé fakultě nám funguje takzvaná rada pro spolupráci s praxí, kde zasedají reprezentanti klíčových zaměstnavatelů našich absolventů. Od ředitelů škol po bankéře, od profesionálů v IT přes představitele státních institucí až po pana arcibiskupa. Ti několikrát ročně s vedením fakulty hodnotí připravenost absolventů, jejich přednosti i rezervy, a navrhují změny ve výuce. Reprezentanti firem a institucí u nás pravidelně přednášejí, vedou diplomové práce, řešíme společné vědecké a výzkumné projekty. Spolu s našimi partnery jsme založili úspěšný Hradecký IT klastr, funguje zde Technologické centrum, s krajem a hradeckým muzeem dokončujeme unikátní muzeum pravěku ve Všestarech a mohl bych pokračovat dalšími příklady. Jistě je co zlepšovat, ale rozhodně nejsme na úplném začátku či na nějaké pomyslné zelené louce.
 

Co by nemělo chybět v připravované reformě vysokých škol?

GŠ: Jsme přesvědčeni o tom, že studijní programy vysokých škol by se měli otevírat nejen podle zájmu studentů, ale podle budoucích potřeb zaměstnavatelů. Samozřejmě je potřeba najít nějakou střední cestu mezi nabídkou kvalitních studijních oborů a poptávkou studentů po zajímavém vzdělání s jasnou vizí budoucího uplatnění. Dlouhodobě je na českém trhu přetlak humanitních a ekonomických oborů. V důsledku toho se pak i na trhu mezi absolventy vyskytuje velké množství uchazečů na netechnické pozice a absolventi vyšších a vysokých škol jsou často postaveni před rozhodnutí přijmout pozici vyžadující nižší kvalifikaci. Na druhou stranu pak v technických profesích zaměstnavatelé sahají po kandidátech z jiných zemí, protože na českém trhu "není z čeho vybírat".
 
RŘ: Hlavně by neměla chybět koncepce rozvoje a vývoje terciárního vzdělávání v České republice. A také bych se přimlouval, aby MŠMT jasně definovalo postavení soukromých a veřejných vysokých škol. V současné době jsou si totiž tyto dva typy před zákonem sice rovné, ale ve skutečnosti je jeden rovnější.
 
AA: UNYP je soukromá instituce nabízející mezinárodní vzdělání a proto není touto reformou přímo ovlivněna. Nicméně se domnívám, že nabídka vzdělání by se měla přizpůsobit realitě potřeb trhu a jeho specifik. Tyto impulsy by měly vytvářet takový typ nabídky vzdělání, který by odpovídal velikosti trhu práce. Co je ale důležitější, vzdělávací obsah a dovednosti získané během studií by měly odpovídat specifickým potřebám trhu práce, jež musí absolventi vysokých škol absorbovat.
 
JH: Já bych uvítal, kdyby připravovaná reforma přinesla větší důraz na kvalitu vysokých škol, což je nepochybně i v zájmu vysokoškoláků. Jejich cílem určitě není diplom z podivné školy, se kterým není možné sehnat odpovídající uplatnění. A není možné ani to, aby vysoké školy či jejich pobočky vznikaly v městech a obcích, kde k vysokoškolskému vzdělávání chybí nejen potřebná infrastruktura, ale zejména kvalitní profesorský sbor. A pro stabilitu a zlepšení možností strategické orientace vysokých škol je potřebné i víceleté (kontraktové) financování. Pokud vysoká škola pár týdnů před koncem roku neví, jaký bude její rozpočet v roce následujícím, je jakékoliv strategické rozhodování v podstatě nemožné.
 

Co byste doporučili maturantům při výběru vysoké školy nebo zaměstnavatele?

GŠ: Volit pro další studium obor, který je zajímá, ale zároveň jim umožní v profesním životě najít relevantní uplatnění. Pokud se rozhodují pro praxi, pak je důležité vybírat podle náplně práce. Nebát se při pohovoru zeptat nejen na výši mzdy, ale zejména na to, co se od nich bude v pracovním životě očekávat. A myslím, že důležitá je i role jejich nadřízeného a určitá dávka osobní "chemie". Je nutné si uvědomit, že nejen zaměstnavatel si vybírá zaměstnance, ale budoucí zaměstnanec si volí zaměstnavatele. Pokud někde máte trávit 8 hodin denně, měli byste se do práce alespoň větší část týdne těšit :-)
 
RŘ: Ať si najdou takový obor, který je bude nejen bavit, ale dokáže je zabezpečit i do budoucna a na důchod.
 
AA: Pro ty, kteří se chtějí věnovat dalšímu studiu, doporučuji, aby šli za kvalitními studijními programy v oblastech, které jsou nejvíce relevantní pro jejich budoucí kariéru. Pro ty, kteří se rozhodnou pro zaměstnání osobně doporučuji, aby se rozhodli pro takového zaměstnavatele, který jim je schopen nabídnout takovou pracovní příležitost, ve které budou moci navázat na dovednosti a znalosti, které během studií načerpali. V této fázi, kdy jejich kariéra začíná, považuji za méně důležitou výši odměny, kterou budou ve svých kariérních začátcích pobírat.
 
JH: Maturantům přeji, aby se včas a dobře rozhodli, co chtějí dále studovat či dělat. Zúžení okruhu vysokých škol a oborů, na které se budete hlásit, Vám dává možnost se cíleně a mnohem lépe připravit na přijímací zkoušky, než když každá Vaše přihláška půjde naprosto jiným směrem. A totéž platí i v případě zaměstnání – rozumný zaměstnavatel vždy raději přijme někoho, kdo ví, co chce dělat a čeho chce dosáhnout, než toho, kdo pouze „hledá práci“. Ať už bude Vaše cesta jakákoliv, přeji Vám, ať je to cesta úspěšná!

 

 

Děkujeme za rozhovor.

1.1.2013
článek rozhovor co chybí maturantům všmie
článek rozhovor co chybí maturantům uhk
článek rozhovor co chybí maturantům unyp


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit